Search
Close this search box.

กะพงเริงร่ากระวานกรอบราดซอสเร่วหอม

ใช้ปลากะพงสดจากแหลมสิงห์บ้านเรา / พริกแกง สูตรข้าวหน้า และมีส่วนผสมของกระวาน หน่อเร่ว และเร่วผง
และพริกไทยดำ