Search
Close this search box.

กุ้งหวาน

      จังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ทางฝั่งภาคตะวันของประเทศเทศไทย ที่ติดกับทะเล นอกจากจะเป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจจำพวกผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญแล้ว ประชากรบางส่วนยังประกอบอาชีพประมง ตลอดจนกลุ่มวิสาหกิจ และผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่มีการแปรรูปจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ซึ่งผลิตภัณฑ์กุ้งหวาน เป็นหนึ่งในอาหารทะเลแปรรูป ที่ได้รับความนิยม แต่ประสบกับปัญหาการเปลี่ยนทางเนื้อสัมผัสเมื่อเก็บรักษาไว้เพียง 1-2 วัน จึงสอดคล้องกับแผน และกิจกรรมการดำเดินงานของคณะทำงานวิจัย และพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้ร่วมสนับสนุนพัฒนาโดยการแก้ปัญหาด้านอายุการเก็บรักษา ทำให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น โดยสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้นาน 30 วัน โดยที่ตัวกุ้งหวานเนื้อสัมผัสยังคงแน่น เปลือกกรอบ รสชาติหวาน และยังคงหอมกลิ่นกุ้ง โดยในกระบวนการพัฒนานี้ปราศวัตถุเจือปนสีสังเคราะห์ และวัตถุกันเสีย อีกทั้งผลิตภัณฑ์นี้ได้ผ่านการตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ พร้อมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์ และฉลากบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อได้รับผลิตภัณฑ์ไปแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์กุ้งหวานที่มีคุณภาพ อร่อย สะอาด สามารถรับประทานเป็นของว่างหรือรับประทานเป็นกับข้าวก็ได้