Search
Close this search box.

คู่มือ มะปี๊ด

คู่มือส้มมะปี้ด: ผลไม้สุดจี้ด จัดทำขึ้นโดยทีมผู้รับผิดชอบโครงการ Comprehensive Gastronomy Tourism @Chanthaburi กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม พัฒนารูปแบบการปลูก การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวด้วยเกษตรแม่นยำ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความปลอดภัย ของวัตถุดิบท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี สนับสนุนงบประมาณโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม