Search
Close this search box.

ชะมวงสมูธตี้น้ำผึ้งมะปี๊ด

เลือกใช้ใบชะมวงอ่อน น้ำผึ้ง ส้มมะปี๊ดจากสวน และน้ำเชื่อมธรรมชาติ