Search
Close this search box.

บ้านเกษตรเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่

      วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี อําเภอท่าใหม่ชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงได้มาต้ั้งกลุ่มขึ้นเพื่อช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน มีผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลาย โดยเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดได้มาตรฐาน มุ่งเน้นที่จะรักษาคุณภาพ รสชาติ และการเก็บรักษาสินค้า เพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อไปถูกใจและกลับมาซื้อซํ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัล Quality Award ด้านปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคนักท่องเที่ยวเข้าชมสวนฟรี มีผลไม้ให้เลือกซื้อและเลือกรับประทานหลากหลายชนิดทั้งทุเรียนหมอนทอง เงาะ มังคุด สละ ฯลฯ ทางสวนได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้รองรับและอํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ สามารถบรรยายให้ความรู้ ในด้านเทคโนโลยีการแปรรูป การจัดการผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร การบริหารงานกลุ่ม การผลิตระบบ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP)

กิจกรรมแนะนำ
– ชมสวนฟรี
– ผลไม้ให้เลือกซื้อและเลือกรับประทานหลากหลายชนิดทั้ง ทุเรียนหมอนทอง เงาะ มังคุด สละ ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ
– ทุเรียนทอดกรอบ
– ทุเรียนสแน็ก
– ทุเรียนกวน
– คอร์นเฟลกส์ทุเรียน
– ก๋วยเตี๋ยวผัดเส้นจันท์
– ขนุนอบกรอบ
– มังคุดกวน

เวลาเปิด – ปิด : 09:00-17:00 น.

เดือนท่องเที่ยว : ตลอดปี

ผู้ดูแลกิจการ : คุณสุรดา บุญสวัสดิ์ (ดา) ( 086-366-3097 )

มาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยว : SHA