Search
Close this search box.

ผงปรุงรสลาบกระต่ายจาม

      ตลาดอาหาร และ/หรือผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง (Ready To Cook) ทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ระหว่างปี 2566 ถึง 2573 ซึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารพร้อมปรุง  หมายถึงอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านกระบวนการเตรียม การลัดขนาด การ precook รวมถึงที่ได้จัดเตรียมส่วนประกอบต่างๆ ไว้แล้ว และถูกบรรจุไว้ในหน่วยภาชนะที่พร้อมจำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค ให้ผู้บริโภคสามารถนำไปปรุงเป็นอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ จึงถือได้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารอีกประเภทหนึ่งที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ประกอบกับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหนองตาหงุ่น มีทักษะมีสูตรการผลิตเครื่องแกงและลาบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ จึงทำให้คณะทำงานภายใต้กิจกรรมยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นสู่ของฝากของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมประจำจังหวัด คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมสนับสนุนต่อยอดกระบวนการผลิต จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสลาบกระต่ายจาม ที่มีกระบวนการผลิตที่ถูกสุขอนามัย ในรูปแบบผง และยังสร้างความแปลกใหม่ด้วยการมีส่วนผสมของกระต่ายจาม (ชื่อวิทยาศาสตร์ Adenosma indianum (Lour.) Merr) ซึ่งในภูมิปัญญาพื้นบ้านได้มีการนำสมุนไพรกระต่ายจามมาเป็นส่วนประกอบอีกชนิดหนึ่งในการทำเครื่องแกง นอกจากนี้สมุนไพรชนิดนี้ยังให้กลิ่นรสเฉพาะหลายชนิด ซึ่งกลิ่นเหล่านี้มีสรรพคุณแก้ลมวินเวียน มึนศีรษะ นอกจากนี้ยังได้นำผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์โภชนาการจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสลาบกระต่ายจาม นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะอาด เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต และโภชนาการ ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์เก็บรักษาได้นาน สะดวก พร้อมปรุง ให้รสชาติของรสลาบที่อร่อยและได้สัมผัสกับกลิ่นรสของกระต่ายจาม