Search
Close this search box.

สวนชิดจันทร์

      พัฒนาสวนจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) สวนชิดจันท์เป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายของบ้านสวนดินหอม เจ้าของสวนชิดจันท์ คือ คุณเพชรรุ่ง พุกกะเวสเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานมีทั้งไม้ผล ผักสวนครัว สมุนไพร พืชเศรษฐกิจ และผักสวนครัวรวมทั้งสมุนไพรต่างๆ มีจำหน่ายเป็นผลผลิตสด จากสวนสู่ผู้บริโภคโดยตรง

กิจกรรมแนะนำ
– จำหน่ายผักและผลไม้ เช่น แคตตัส ทุเรียน เงาะโรงเรียน ลองกอง เลม่อนฮาวาย กล้วยน้ำว้ามะลิอ่องยักษ์ ส้มมะปี๊ด ฝรั่งหวานพิรุณ และสุ่ยหมี่ มะละกอฮอแลนด์ หม่อนทานผลสด อ้อยคั้นน้ำ และผักพื้นบ้าน
– ศึกษาดูงานการทำสวนแบบเศรษฐกิจพอเพียง

เวลาเปิด – ปิด : 09:00-17:00 น.

เดือนท่องเที่ยว : ตลอดปี

ผู้ดูแลกิจการ : คุณเพชรรุ่ง พุกกะเวส ( 092-254-1901 )

มาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยว : SHA