Search
Close this search box.

สำรับ “กลิ่นจันท์”

      คือทุกเมนูที่เรารังสรรค์เริ่มต้นจากโจทย์ที่เมนูนั้นจะต้องมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจันทบุรี จนได้สำรับนี้

รายการอาหาร
กะพงเริงร่ากระวานกรอบราดซอสเร่วหอม,ดูกอ่อนตุ๋นเร่วหอมพริกไทยดำทานคู่กับ พริกส้มมะปี๊ด,ขนมกลิ่นจันท์ ,ชะมวงสมูธตี้น้ำผึ้งมะปี๊ด