คู่มือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2566

 

     คู่มือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนี้ใช้สําหรับประกอบ โครงการ COMPREHENSIVE GASTRONOMY TOURISM@CHANTHABURI ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (อว.) กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร วัตถุประสงค์ เพื่อการให้เกษตรกรเข้าใจการจัดการพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ สามารถ พัฒนาพื้นที่ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเข้าใจมาตราฐานแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของแต่ละแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การรองรับ ทางการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทําให้เกษตรกรจําเป็นต้อง มีการพัฒนาสวนเกษตรสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งเป็นการ เอื้อประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวได้เดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ได้มาตรฐาน โดยคู่มือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนี้ประกอบด้วย ความสําคัญการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดจันทบุรี ประเภทแหล่งท่อง เที่ยวเชิงเกษตร การเตรียมความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การบริหาร จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน การตรวจประเมินมาตรฐานแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแหล่งท่องเที่ยวเชิง เกษตร และแบบตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรผู้เขียนหวังว่าคู่มือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เล่มนี้คงเป็นประโยชน์ สําหรับเกษตรกร หรือผู้สนใจทั่วไป หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น ประการใด ผู้เขียนยินดีน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณอย่างยิ่ง