คู่มือ พริกไทย

คู่มือการปลูกพริกไทย จัดทำขึ้นโดยทีมผู้รับผิดชอบโครงการ Comprehensive Gastronomy Tourism @Chanthaburi กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม พัฒนารูปแบบการปลูก การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวด้วยเกษตรแม่นยำ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของวัตถุดิบท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี สนับสนุนงบประมาณโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม