Search
Close this search box.

Gastronomy สุขี@จันท์ : มหัศจันท์ แห่งรสชาติ

Gastronomy สุขี@จันท์ – Gastronomy คืออะไร – สมุนไพรจันทบุรี – เมนูอาหารจันทบุรี ที่นี่มีคำตอบ…. โครงการ มหัศจันท์แห่งรสชาติ ภายใต้โครงการ Comprehensive Gastronomy Tourism @ Chanthaburi วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดจันทบุรี (Gastronomy Tourism) กระตุ้นและผลักดัน ให้มีการสร้างรายได้และเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ของจังหวัดจันทบุรีผ่านการท่องเที่ยงเชิงอาหาร เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และภาคประชาชนในจังหวัด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อปรับฐานโครงสร้างและเศรษฐกิจชนบท ซึ่งพิธีเปิดโครงการฯ จัดขึ้น ณ ห้องประถมใจจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี #มหัศจันท์แห่งรสชาติ #กินดีมีสุข #ChanthaburiGastronomy #คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ #มหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตจันทบุรี #มหาวิทยาลัยบูรพา