บรรยากาศ กิจกรรม เพิ่มช่องทางการตลาดให้เมนูอาหารท้องถิ่น

      โครงการ Comprehensive Gastronomy Tourism @ CHANTHABURI คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การขายผลผลิตทางการเกษตรออนไลน์” วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. (โดยประมาณ) และวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. (โดยประมาณ) ผู้เข้าอบรม เกษตรกร ชาวจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประถม ใจจิตร อาคารผาสุข กุลละวณิชย์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 1. คุณกฤชฐา โภคาสถิต (อ.กฤช) ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน e-commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 2. คุณธนอิน ตุ้มหิรัญ (โคชโซดา) หัวหน้าโครงการ LIVE COMMERCE คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน e-commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วิทยากรร่วม คุณสรวิชญ์ นิลออ บุคลากรจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในหัวข้ออบรมเชิงปฏิบัติการ 1. การเล่าเรื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า 2. ระบบการจัดส่งสินค้าของไปรษณีย์ไทย 3. ถ่ายภาพเป็นเห็นเงินล้าน 4. เพิ่มยอดขายจากการทำวิดีโอสั้น 5. Live อย่างไรให้ได้ตังจริงๆ