แถลงข่าว เปิดโครงการ มหัศ จันท์ แห่งรสชาติ Chanthaburi Gastronomy

      มหัศ จันท์ แห่งรสชาติ Chanthaburi Gastronomy ภายใต้โครงการ Comprehensive Gastronomy Tourism @ Chanthaburi เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านการจัดงานแถลงข่าว พิธีเปิด โครงการ มหัศจันท์แห่งรสชาติ ภายใต้โครงการ Comprehensive Gastronomy Tourism @ Chanthaburi วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดจันทบุรี (Gastronomy Tourism) กระตุ้นและผลักดัน ให้มีการสร้างรายได้และเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ของจังหวัดจันทบุรีผ่านการท่องเที่ยงเชิงอาหาร เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และภาคประชาชนในจังหวัด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อปรับฐานโครงสร้าง และเศรษฐกิจชนบท ซึ่งพิธีเปิดโครงการฯ จัดขึ้น ณ ห้องประถมใจจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี